Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

• u surft op de pagina’s van de website. In uw browser beginnen ze met ‘(www.)overheidsopdrachten.belgium.be. Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten
• u het formulier invult.

U bent beschermd op basis van:

• Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
• de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

1) Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

1. De lidstaten van de Europese Unie moeten elke drie jaar een toezichtrapport inzake overheidsopdrachten doorsturen naar de Europese Commissie. De Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werd ermee belast om de opmaak van dit rapport te coördineren op basis van de inlichtingen die werden overgemaakt door de diverse stakeholders.

2. Overeenkomstig artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moeten de aanbesteders uiterlijk op 15 maart de totale waarde van hun opdrachten onder de drempels voor de Europese bekendmaking doorsturen naar de Dienst Overheidsopdrachten. Deze gegevens moeten afzonderlijk worden doorgegeven voor werken, leveringen en diensten.

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:
• u in te lichten
• uw vragen te beantwoorden
• de dossiers die u aanbelangen te behandelen

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:
• voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
• om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2) Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.
Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren: taalkeuze, gebruikte zoekmachine, gebruikte trefwoorden, website waarlangs u gekomen bent, geraadpleegde pagina’s, raadplegingsduur per pagina, lijst van gedownloade bestanden, datum en uur van toegang, gebruikte browser, platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

3) Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:
• language: taalkeuze
• has_js: hiermee kunt u bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus)
• unam: deze cookie registreert hoe vaak er op een pagina werd geklikt en hoe vaak ze gedeeld werd

Statistische cookies van Google Analytics:
• _ga
• _gid
• _gat

4) Bewaringsduur

De bewaringsduur:

• van uw IP-adres: 24 uur
• van de cookies: 13 maanden
• van de uitwisselingen via e-mail: 12 maanden
• van de gegevens via het formulier: 18 maanden

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

5) Veiligheid

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.
Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6) Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

dpo@premier.fed.be
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Hertogsstraat 4
1000 Brussel

7) Klachten

Als u vindt dat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

8) Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be